Algemene voorwaarden

Youbahn werkt op basis van onderstaande algemene voorwaarden. Daarnaast is de meest recente versie van de algemene voorwaarden van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) van toepassing op iedere contractuele relatie tussen Youbahn en een Opdrachtgever. In de samenwerking gaan de algemene voorwaarden van Youbahn voor die van de ABU. Verder wijst Youbahn de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Mochten Youbahn en de Opdrachtgever van de algemene voorwaarden willen afwijken, dan zijn deze bedingen of overeenkomsten alleen geldig als Youbahn deze via platform (digitaal) bevestigt. Wanneer Youbahn een mededeling van de Opdrachtgever, waarin deze verklaart dat onderstaande algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, niet weerspreekt, houdt dit niet in dat Youbahn deze mededeling aanvaardt. Dit geldt ook voor de niet tegengesproken mededeling dat de Opdrachtgever andere of eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

De algemene voorwaarden van Youbahn zijn te vinden op www.youbahn.nl/algemenevoorwaarden en worden op verzoek toegestuurd. De algemene voorwaarden van de ABU zijn te vinden op www.youbahn.nl/abu.

Artikel 1. Wet arbeid vreemdelingen
Wanneer namens Youbahn een uitzendkracht met een niet-EU/EER nationaliteit werkzaamheden voor Opdrachtgever gaat verrichten wordt diens identiteitsbewijs door Youbahn geverifieerd op juistheid. Ook wordt vastgesteld dat de uitzendkracht gerechtigd is tot werken. Opdrachtgever dient op grond van de Wet arbeid vreemdelingen een kopie van het identiteitsbedrijf van de uitzendkracht in de administratie op te nemen. Opdrachtgever ziet erop toe dat Youbahn deze bij aanvang van de werkzaamheden verstrekt. Indien dit
bij aanvang van de werkzaamheden niet is gebeurd, is Opdrachtgever verplicht dit binnen 48 uur via platform (digitaal) te melden. De bewijslast van het doen van deze tijdige melding ligt bij Opdrachtgever. Dit houdt ook in dat na verstrijken van de termijn van 48 uur Youbahn door Opdrachtgever gevrijwaard is van alle gevolgen, sancties en maatregelen die het gevolg zijn van onvoldoende nakoming van de administratieplicht door Opdrachtgever. Mocht uit onvoldoende nakoming van deze administratieplicht schade voortvloeien, waaronder kosten van rechtsbijstand, dan vergoedt Opdrachtgever deze schade, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Artikel 2. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht
Het businessmodel van Youbahn is gebaseerd op het ter beschikkingstellen van uitzendkrachten aan haar Opdrachtgevers. Aan overname/indienstname/inzet van een uitzendkracht buiten Youbahn om zijn een aantal regels en voorwaarden verbonden.

Definities:

Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht van Youbahn wordt hier verstaan:

a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht en/of iedere andere vorm van (samen)werk(ings)relatie met een uitzendkracht buiten Youbahn om door een Opdrachtgever of door een aan Opdrachtgever gelieerde vennootschap in de ruimste zin des woords;

b. het ter beschikking (laten) stellen van de uitzendkracht aan Opdrachtgever buiten Youbahn om door een derde, zoals een andere uitzendonderneming

  Bij toepassing van dit artikel moeten als uitzendkracht worden aangemerkt:

  c. de (aspirant-)uitzendkracht die bij Youbahn is ingeschreven;

  d. de (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;

  e. de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan zes maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is geëindigd

   Regels en voorwaarden met betrekking tot het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht door de Opdrachtgever:

    Opdrachtgever informeert Youbahn via platform (digitaal) van zijn intentie met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan en treedt hierover eerst tijdig in overleg.Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingenOpdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de uitzendkracht. Youbahn kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de eventueel door haar verstrekte informatie over dit arbeidsverleden, mede omdat zij hiervoor grotendeels afhankelijk is van de desbetreffende arbeidskracht. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die medewerker - op basis van die opdracht - 1040 uren heeft gewerkt, is de opdrachtgever aan Youbahn een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 35% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/ overuren) over 1040 uren minus de - op basis van de opdracht - reeds door die medewerker gewerkte uren. Deze vergoeding wordt vermeerderd met BTWIndien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 35% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/ overuren) over de resterende duur van de opdracht of - ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is - over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat Opdrachtgever altijd ten minste de in lid 5 genoemde vergoeding is verschuldigd. Deze vergoeding wordt vermeerderd met BTW.Indien Opdrachtgever overeenkomstig dit artikel een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en Youbahn met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangtIndien Opdrachtgever met de uitzendkracht niet aansluitend, maar binnen 6 maanden na het einde van diens terbeschikkingstelling, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 5 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat Opdrachtgever uitzendkracht hiertoe rechtstreeks of via derden heeft benaderd als wanneer de uitzendkracht zelf heeft gesolliciteerd.Youbahn is gerechtigd om voor een bepaalde uitzendkracht of voor specifieke groepen uitzendkrachten een afwijkende vergoedingsregeling vast te stellen.Als een uitzendkracht door tussenkomst van Youbahn aan Opdrachtgever is voorgesteld en deze Opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat er sprake is van een terbeschikkingstelling, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 30% van een vergoeding berekend over een aantal van 2080 uren, berekend over het voorgestelde of gebruikelijke uurtarief. Dit geldt ook als de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tussen Opdrachtgever en Youbahn tot stand is gekomen een rechtstreekse arbeidsverhouding met Opdrachtgever, of een arbeidsverhouding via derden met Opdrachtgever aangaat.Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Youbahn is het Opdrachtgever niet toegestaan (andere) medewerkers van Youbahn, waaronder uitzendkrachten met wie geen contact is geweest, in dienst te nemen of anderszins buiten Youbahn om tewerk te stellen, op straffe van een boete van € 17.500 per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 750 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een gedeelte van een dag voor een hele dag gerekend.Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Youbahn is het Opdrachtgever niet toegestaan buiten de contouren van de hierboven aangegeven definities op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de totstandkoming van een arbeidsverhouding tussen een uitzendkracht en een derde, op straffe van een boete van € 17.500 per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 750 per dag voor iedere dag dat de overtreding (te weten de arbeidsrelatie tussen de uitzendkracht en de derde) voortduurt, een gedeelte van een dag voor een hele dag gerekend.

   f. Als een uitzendkracht door tussenkomst van Youbahn aan een Opdrachtgever is voorgesteld en deze Opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat er sprake is van een terbeschikkingstelling, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 30% van het Opdrachtgevertarief. Dit wordt berekend over een aantal van 2080 uren. Dit geldt ook als de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tussen Opdrachtgever en Youbahn tot stand is gekomen een rechtstreekse arbeidsverhouding met Opdrachtgever, of een arbeidsverhouding via derden met Opdrachtgever, zoals ook beschreven in artikel 2 onder a, aangaat.

   Artikel 3. Inlenersbeloning
   a. Opdrachtgever is op grond van artikel 12a Waadi verplicht Youbahn tijdig, juist en volledig te voorzien van de bij haar geldende beloningsregeling.

   b. Youbahn zal bij ieder terbeschikkingstelling de volgende elementen via platform (digitaal) aan de uitzendkracht bevestigen:

   I. De verwachte ingangsdatum;

   II. De naam en contactgegevens van Opdrachtgever. Hieronder vallen ook een eventuele contactpersoon en werkadres;

   III. De (algemene) functienaam en, indien beschikbaar, de functienaam die Opdrachtgever hiervoor in de beloningsregeling toepast;

   IV. De functie-inschaling en -trede die Opdrachtgever hiervoor, indien beschikbaar, in de beloningsregeling toepast;

   V. Indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling;

   VI. De cao/beloningsregeling die van toepassing is;

   VII. Het bruto feitelijk (uur)loon;

   VIII. De ADV-compensatie die van toepassing is;

   IX. De toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren die van toepassing is;

   X. De toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag en toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden) die van toepassing is;

   XI. De ploegentoeslag die van toepassing is;

   XII. De reiskosten/reisuren vergoeding die van toepassing is;

   XIII. Overige kostenvergoedingen die van toepassing zijn;

   XIV. De vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk die van toepassing is.

   c. Youbahn zal de inlenersbeloning met terugwerkende kracht aanpassen wanneer sprake is van opzet, kennelijk misbruik, of wanneer Opdrachtgever de elementen III tot en met XIV (met uitzondering van VI) niet, niet tijdig of onjuist aan Youbahn heeft medegedeeld. Opdrachtgever verbindt zich onvoorwaardelijk tot betaling aan Youbahn van al hetgeen Youbahn op grond van dit opzet, kennelijk misbruik of gebrekkige informatie aan de betreffende uitzendkracht dient (na) te betalen.

   Artikel 4. Art. 7: 628a BW, Minimale betalingsverplichting en oproep
   Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat Youbahn al haar verplichtingen uit hoofde van art. 7: 628a BW jegens de uitzendkracht kan nakomen. Indien door toedoen/nalaten van de Opdrachtgever voor Youbahn een loon(door)betalingsplicht ontstaat jegens de uitzendkracht, dan is de Opdrachtgever het daarmee samenhangende Opdrachtgeverstarief volledig verschuldigd ongeacht over daartegenover enige arbeidsprestatie heeft gestaan. Meer in het bijzonder gelden de volgende regels en voorwaarden:

   a. Als de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld hiermee te beginnen, de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, of wanneer de omvang van de uitzendarbeid niet of niet helder is vastgelegd, dan dient Opdrachtgever per oproep het Opdrachtgeverstarief te betalen aan Youbahn over tenminste drie gewerkte uren. Dit geldt naast de overige verplichtingen van Opdrachtgever aan Youbahn.

   b. Opdrachtgever dient iedere wijziging van een oproep – waaronder het (gedeeltelijk) vervallen of wijzigen ervan – via de portal/platform (digitaal) , tijdig (dwz meer dan vier kalenderdagen, ofwel 96 uren voor aanvang shift) en juist aan Youbahn door te geven, zoals geldt voor oproepovereenkomsten in de zin van artikel 7:628a BW. Als Opdrachtgever in gebreke blijft, is deze gehouden tot (door)betaling van de gewijzigde of ingetrokken oproep. Daaronder valt ook een eventuele wettelijke verhoging.

   c. Wanneer er sprake is van oproepovereenkomsten, dan dient Youbahn op basis van artikel 7:628a BW verplicht uitzendkrachten telkens na afloop van 12 maanden een vaste urenomvang te bieden. Deze omvang is gelijk aan het gemiddelde van één maand over de voorgaande 12 maanden. Youbahn zal Opdrachtgever deze vaste urenomvang tijdig mededelen. Indien Youbahn verplicht is een urenomvang te bieden, dan is Opdrachtgever ook verplicht tot inhuur van de uitzendkracht voor dat aantal uren. Vaste uren moeten altijd
   door Opdrachtgever worden betaald, ongeacht of deze gewerkt zijn. Als Youbahn geen tijdig of juist aanbod heeft kunnen doen, en dit is het gevolg van een omstandigheid die behoort tot de risicosfeer van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verplicht tot betaling van iedere loonaanspraak van de uitzendkracht die voortkomt uit de verplichting tot het bieden van een vaste urenomvang. Dit geldt ook voor de eventuele wettelijke verhoging die hieruit voortvloeit. Opdrachtgever verbindt zich onvoorwaardelijk om aan Youbahn alle in artikel 4 onder d. genoemde kosten te voldoen.

   d. Het oproepen en plannen van werkzaamheden door uitzendkrachten - waaronder ook het wijzigen of afzeggen van oproepen wordt verstaan - geschiedt altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever. Dit is alleen anders als wijzigingen en/of afzeggingen van de oproepen plaatsvinden door de uitzendkracht, of wanneer Youbahn om haar moverende redenen zelf de planning aanpast. Opdrachtgever verbindt zich onvoorwaardelijk om aan Youbahn alle kosten te voldoen die Youbahn zelf aan de uitzendkracht(en) dient (na) te betalen.

   e. Opdrachtgever dient aanvragen/oproepen voor uitzendkrachten te laten verlopen via het platform dat Youbahn ter beschikking stelt, zodat deze op de juiste wijze kunnen worden verwerkt. Als Opdrachtgever dit niet doet, zijn de gevolgen voor diens rekening en risico. Denk hierbij aan situaties waarbij Opdrachtgever niet actief via platform (digitaal) aangeeft dat uitzendkracht afwezig was op afgesproken tijdstip en locatie (ofwel No Show).

   f. De uitzendkrachten van Youbahn zijn verantwoordelijk voor het tijdig - i.e. uiterlijk de maandag na de gewerkte week om 12:00 uur - indienen van de gewerkte uren. Na het indienen van de uren dient Opdrachtgever uiterlijk op dinsdag na de gewerkte week om 15:00 uur de uren te keuren. Wanneer de uren – geheel of gedeeltelijk - gemotiveerd worden afgekeurd, dan zal dat aan de uitzendkracht worden medegedeeld en zal de uitzendkracht, indien en voor zover nodig, 1 keer de gelegenheid tot aanpassing van de ingediende uren hebben. Youbahn verwerkt iedere dinsdag om 16:00 uur alle uren die goedgekeurd zijn.

   Opdrachtgever dient alle goedgekeurde te betalen conform de geldende voorwaarden, ongeacht of deze gewerkt zijn.

   g. Wanneer Opdrachtgever de uren van de uitzendkracht van voorgaande week niet goed- of afkeurt voor dinsdag 15.00h machtigt de Opdrachtgever Youbahn om de uren goed te keuren. Zodat Opdrachtgever aan haar verplichtingen kan voldoen richting de uitzendkracht.

   h. Indien geen afgestemd tarief op de dienstverlening van Youbahn is overeengekomen, wordt gebruik gemaakt van een vaste kostprijsfactor + € 3,- platformkosten over het bruto uurloon van de uitzendkracht. Dit is exclusief btw en eventuele reiskosten.

   i) Youbahn is een platform waar Opdrachtgever zelf alle handelingen kan uitvoeren wanneer een Opdrachtgever dit uitbesteedt moet Youbahn dit doorberekenen. Voor de extra service geldt onderstaande menukaart:

   Service 1: Shifts op het platform plaatsen…………………………………………………………€ 50,- per 10 shifts

   Service 2: Opzetten van een flexpool van 25 +/- uitzendkrachten……………………..€ 500,- per flexpool

   Service 3: Service 1 + 2 + accepteren reacties (max 200 shifts p/w)………..€ 750,- per week

   Service 4: Uitzendkracht voor start shift bellen…………………………………………..€ 10,- per uitzendkracht

   Service 5: Uren voor Opdrachtgever goedkeuren………………………………………………€ 50,- per week

   Artikel 5. Payroll
   Wanneer een situatie ontstaat dat de dienstverlening van Youbahn in één of meer gevallen moet worden aangemerkt als payroll, zoals gedefinieerd in artikel 7:692a BW. Is Youbahn in dat geval wettelijk verplicht om alle arbeidsvoorwaarden die bij Opdrachtgever gelden, eventueel met terugwerkende kracht, toe te passen op de verhouding met de payrollkracht(en). Opdrachtgever dient de volledige eigen beloningsregeling aan Youbahn kenbaar maken, zodat Youbahn in staat is de wettelijke (betalings)verplichtingen juist en tijdig na te komen.

   Artikel 6. WW-premie
   Als Youbahn in plaats van lage WW-premie met terugwerkende kracht hoge WW-premie dient in te houden en af te dragen ten behoeve van de uitzendkracht, en dit valt toe te rekenen aan handelen of nalaten door Opdrachtgever (afwijking in fase C in de vaste arbeidsduur van meer dan 30% of meer dan 12 uur gemiddeld per week bij uitzendkrachten jonger dan 21 jaar), dan komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich onvoorwaardelijk tot betaling aan Youbahn van alle bedragen die Youbahn op grond van deze hogere WW-premie aanvullend aan belasting/premie dient te voldoen.

   Artikel 7. Aanzegging en transitievergoeding
   a. Youbahn zal Opdrachtgever tijdig verzoeken aan te geven of de detacherings/uitzendovereenkomst die is aangegaan voor 6 maanden of langer op de afgesproken einddatum eindigt of wordt verlengd. Hierdoor kan Youbahn de wettelijke aanzegtermijn van één maand op de voet van art. 7: 668 BW jegens de uitzendkracht in acht nemen. Als Opdrachtgever Youbahn niet of niet tijdig informeert, dan zal Youbahn de uitzendkracht informeren dat de uitzendovereenkomst eindigt. Als Opdrachtgever alsnog verlenging wenst dan zal een eventuele - naar rato - vergoeding van art. 7: 668 lid 3 BW voor rekening van Opdrachtgever komen.

   b. De uitzendkracht verwerft bij Youbahn recht op de wettelijke transitievergoeding conform art. 7: 673 BW. Tenzij anders is afgesproken, heeft Youbahn de opbouw van het recht op transitievergoeding in de kostprijs met betrekking tot de inzet van de uitzendkracht verdisconteerd. Hierbij is onder meer rekening gehouden met uitstroom, overname en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de eventueel daadwerkelijk door Youbahn aan de uitzendkracht te betalen transitievergoeding. Opdrachtgever zal geen aanspraak maken op enige teruggave en/of creditering dienaangaande en doet daarvan op voorhand onvoorwaardelijk afstand.

   c. Opdrachtgever zal Youbahn - wanneer in uitzendovereenkomsten een uitzendbeding is opgenomen - tijdig informeren over het voortduren van de uitzendovereenkomst na 26 gewerkte weken. Hierdoor kan Youbahn de termijn van kennisgeving van 10 dagen in acht nemen. Indien Youbahn niet of niet tijdig aan deze termijn kan voldoen, komt dit voor rekening van Opdrachtgever. Dit is alleen anders als de omstandigheden voor niet (tijdige) nakoming van de termijn niet liggen in de risicosfeer van Opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich tot betaling aan Youbahn van alle bedragen die Youbahn op grond van niet (tijdig) voldoen aan de termijn aan de uitzendkracht dient te betalen.

   Artikel 8. Betaling
   a. Opdrachtgever dient iedere factuur binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, tenzij via platform (digitaal) anders is overeengekomen. Als een factuur niet tijdig is betaald, is Opdrachtgever direct, dus zonder ingebrekestelling in verzuim. Dit houdt in dat Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd is. Hierbij wordt een deel van een maand als een volle maand gerekend. Opdrachtgever kan deze betaling niet opschorten of verrekenen.

   b. Alleen betalingen aan Youbahn of aan een derde die Youbahn via platform (digitaal) heeft aangewezen bevrijden Opdrachtgever van diens betalingsverplichting.

   c. Het verschuldigd zijn van rente en de dag waarop de renteberekening begint wordt bepaald door de datum op de verzonden nota. Youbahn houdt hiervan een kopie in bezit, die als volledig bewijs geldt.

   d. Reclames betreffende nota’s moeten binnen zeven dagen na de factuurdatum via platform (digitaal) bij Youbahn zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van reclame. De bewijslast van tijdige reclame rust op Opdrachtgever. Het indienen van reclame is geen rechtsgrond om betaling op te schorten of te verrekenen.

   e. Alle kosten van incasso – waaronder ook alle door Youbahn gemaakte kosten van rechtsbijstand vallen - komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente. Hierbij geldt een minimum van € 750,- per vordering. Zodra de vordering door Youbahn uit handen is gegeven, zal deze vergoeding in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever. Hiervoor is geen nader bewijs nodig.

   Artikel 9. Zekerheid
   Direct bij het eerste verzoek, via platform (digitaal), van Youbahn om het verstrekken van (aanvullende) zekerheid dient Opdrachtgever hieraan te voldoen. Youbahn kan deze zekerheid vragen voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen van Opdrachtgever. De omvang van de gevraagde zekerheid zal in redelijke verhouding staan tot de omvang van de verplichtingen van Opdrachtgever.

   Artikel 10. Aansprakelijkheid
   Youbahn is niet aansprakelijk voor schade die uitzendkrachten toebrengen of veroorzaken aan of bij de Opdrachtgever, hoe deze schade ook wordt genoemd en ongeacht hoe deze is ontstaan.

   Artikel 11. Persoonsverwisseling
   Opdrachtgever dient, met het oog op de mogelijkheid van persoonsverwisseling, de identiteit van de aan hem ter beschikking gestelde en te werk te stellen uitzendkracht aan de hand van het originele identificatiedocument vast te stellen. Zo nodig doet Opdrachtgever dit dagelijks voorafgaand aan iedere feitelijke werkdag. Als Opdrachtgever zijn verbintenissen tot controle niet of onvoldoende nakomt, vrijwaart Opdrachtgever Youbahn voor alle eventuele gevolgen, schade, kosten en boetes.

   Artikel 12. Verbod uit- en doorleen
   Opdrachtgever is niet gerechtigd om uitzendkrachten die door Youbahn ter beschikking zijn gesteld uit of door te lenen aan derden, ongeacht welke naam hieraan wordt gegeven of welke rechtsgrond hiervoor is. Dit is alleen anders als Opdrachtgever en Youbahn dit zijn overeengekomen. Als Opdrachtgever dit verbod tot verdere uit- of doorleen overtreedt, vrijwaart Opdrachtgever Youbahn voor alle eventuele schade, kosten en boetes. Opdrachtgever legt het verbod van uit- en doorleen ook op aan haar Opdrachtgevers. Opdrachtgever behandelt uitzendkrachten op dezelfde zorgvuldige wijze als haar eigen werknemers.

   Artikel 13. Arbeidsomvang en scholing
   Opdrachtgever ziet erop toe dat de afgesproken arbeidsomvang, dat wil zeggen het aantal uur dat de uitzendkracht werkt per periode, niet structureel wordt overschreden. Wordt de uitzendkracht structureel meer uren ingezet dan in de opdrachtbevestiging is vastgelegd, dan kan dat ertoe leiden dat de afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid (onder andere op grond van artikel 7.610b BW). In dat geval zal Youbahn de met Opdrachtgever overeengekomen arbeidsomvang (indien nodig met terugwerkende kracht) aanpassen. Vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt Opdrachtgever dan het Opdrachtgevertarief over deze nieuwe arbeidsomvang.

   a. Als de uitzendkracht scholing dan wel werkinstructies nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht, dan zullen de uren die de uitzendkracht aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

   b. Als de uitzendkracht een verzoek tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsomvang doet, zal de met Opdrachtgever afgesproken arbeidsomvang op basis van de wensen van de uitzendkracht worden aangepast, na overleg tussen Opdrachtgever en Youbahn. Dit is alleen anders in het geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Youbahn maakt deze belangenafweging.

   Artikel 14. Re-integratie
   a. In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht met een detacheringsovereenkomst moet Opdrachtgever de volledige medewerking verlenen aan re-integratie van de uitzendkracht. Dit kan zowel in de eigen of passende arbeid binnen de onderneming van Opdrachtgever. Dit is alleen anders als dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor Opdrachtgever zou zijn.

   b. Als Opdrachtgever geen, onvoldoende of niet tijdig medewerking aan re-integratie van de uitzendkracht in eigen of passende arbeid verleent, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen die daarmee verband houden of voortvloeien. Hieronder vallen alle kosten, schade, boetes of sancties, ongeacht de benaming en de juridische grondslag – voor Youbahn en derden. Hierbij gelden ook uitzendkrachten als derden.

   c. Als de uitzendkracht door enig handelen of nalaten van Opdrachtgever situationeel arbeidsongeschikt is of als arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een schending van de zorgplicht die Opdrachtgever heeft op grond van artikel 7:658 BW, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen die daarmee verband houden of daaruit voortvloeien. Hieronder vallen alle kosten, schade, boetes of sancties, ongeacht de benaming en de juridische grondslag – voor Youbahn en derden. Hierbij gelden ook uitzendkrachten als derden.

   Artikel 15. Mijn account
   a. Youbahn werkt met een platform. Youbahn staat echter niet in voor continue, storingsvrije beschikbaarheid, volledige en correcte verwerking van gegevens en de juistheid van vermelde gegevens van en op Mijn account.

   b. Youbahn is niet verantwoordelijk voor niet-beschikbaarheid of verminderde werking van Mijn account door overmacht (waaronder uitdrukkelijk begrepen internetstoringen, hacking e.d.) en/of door toedoen of nalaten van Opdrachtgever of derden die Opdrachtgever heeft ingeschakeld.

   c. Mijn account wordt periodiek aangepast door Youbahn, onder andere in verband met technologische ontwikkelingen en veranderingen van bedrijfsprocessen. Daarbij kunnen bestaande functionaliteiten worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Van aanpassingen in Mijn account die gevolgen hebben voor Opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat op een nieuwe wijze informatie moet worden aangeleverd) wordt waar mogelijk van tevoren mededeling gedaan aan Opdrachtgever via Mijn account. Opdrachtgever dient te allen tijde kennis te nemen van en toe te passen gebruiksinstructies en overige informatie die Youbahn via Mijn account en/of email mededeelt.

   d. Youbahn draagt geen verantwoordelijkheid om door Opdrachtgever via Mijn account ingevoerde informatie volledigheid of juistheid te controleren. Als Youbahn Opdrachtgever hierover toch geadviseerd, dan gebeurt dit niet op grond van een wettelijke of overeengekomen verplichting daartoe. Youbahn aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

   e. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor ieder gebruik en voor enig misbruik dat met behulp van de inloggegevens wordt gemaakt van Mijn account.

   f. Rechtshandelingen die worden verricht met gebruikmaking van de inloggegevens (zoals het verstrekken van opdrachten aan Youbahn of het accorderen van door uitzendkracht verantwoorde gewerkte uren) binden Opdrachtgever. Youbahn gaat ervan uit en Opdrachtgever erkent dat gebruikers van de inloggegevens bevoegd zijn Opdrachtgever te vertegenwoordigen.

   g. De inloggegevens dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Opdrachtgever zal deze enkel gebruiken en ter beschikking stellen aan personen indien dit strikt noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van de tussen Youbahn en Opdrachtgever overeengekomen diensten.

   h. Indien Opdrachtgever vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de inloggegevens is geschonden of dat er sprake is van misbruik van de inloggegevens, dan zal Opdrachtgever hiervan onmiddellijk melding doen bij Youbahn. Youbahn zal vervolgens zo spoedig mogelijk de betreffende inloggegevens deactiveren.

   i. Opdrachtgever zal bij het gebruik van Mijn account niet in strijd handelen met toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruiksinstructies die in Mijn account of op andere wijze zijn verstrekt en/ of deze voorwaarden.

   j. Als via Mijn account opdrachten worden verstrekt of urenverantwoordingen worden geaccordeerd, dan zijn deze gegevens beslissend voor de administratieve afhandeling van deze opdrachten en de op grond hiervan verschuldigde vergoedingen. Als Opdrachtgever deze gegevens, waaronder de in rekening gebrachte bedragen, betwist, zal Youbahn hier op een redelijke en transparante wijze onderzoek naar doen en Opdrachtgever van de resultaten hiervan op de hoogte brengen. Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

   k. Opdrachtgever mag Mijn account alleen voor eigen interne bedrijfsdoeleinden gebruiken. Opdrachtgever is niet gerechtigd om Mijn account, al dan niet gebundeld met eigen diensten, door te verkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten bate van derden te gebruiken.

   l. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Youbahn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever indien, ondanks de genomen maatregelen gegevens van Opdrachtgever alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt. Dit is alleen anders als er sprake is van opzet of grove schuld van Youbahn.